X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: مساحت اشکال هندسی)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش در مساحت اشکال هندسی تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: محیط دایره)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت تعاملی هم بازی کنید و هم محیط دایره را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی)
دوستان عزیز، با انجام فعالیت زیر بیشتر با محیط و مساحت اشکال هندسی آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: شناخت مثلث و اضلاع)
دانش آموز عزیز، با این فعالیت تعاملی بیشتر با مفهوم شناخت مثلث و اضلاع آن آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: شناخت چند ضلعی‌ها)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش با شناخت چند ضلعی‌ها بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: شناخت چند ضلعی و مساحت آن)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش با شناخت چند ضلعی و مساحت آن بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: شکل و قرینه)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم شکل و قرینه آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: خط، پاره خط، اشکال هندسی)
وستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم خط، پاره خط، اشکال هندسی آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل ششم: تبدیل اشکال هندسی به یکدیگر)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش تبدیل اشکال هندسی به یکدیگر، تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل پنجم: ضرب اعشاری)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم ضرب اعشاری آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل پنجم: جمع و تفریق اعشار)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش در جمع و تفریق اعشار تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: نقطه ها)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم نقطه ها آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: مجموع زوایای داخلی چند ضلعی)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، با مفهوم مجموع زوایای داخلی چند ضلعی آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: زاویه و درجات - 2)
دوستان عزیز، برای اینکه بیشتر با مفهوم زاویه و درجه آشنا شوید فعالیت تعاملی زیر را مرور نمائید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل هفتم: جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل هفتم: جمع و تفریق تقریبی اعداد)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی جمع و تفریق تقریبی اعداد تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل اول: خواندن اعداد صحیح از روی محور)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی خواندن اعداد صحیح از روی محور تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل دوم: خواندن اعداد مخلوط از روی محور اعداد)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی خواندن اعداد مخلوط از روی محور اعداد تمرین بیشتر داشته باشید.جهت استفاده از این فعالیت ابتدا فایل زیر را دانلود و سپس از حالت فشرده (rar) خارج نمایید. لازم به ذکر است فایل ها در قا...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل دوم: شناخت و تشخیص اعداد کسری)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی شناخت و تشخیص اعداد کسری تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: ضرب اعداد اعشاری - 1)
انش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی ضرب اعداد اعشاری (بخش اول) تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: ضرب اعداد اعشاری - 2)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی ضرب اعداد اعشاری (بخش دوم) تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: ضرب اعداد اعشاری - 3)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی ضرب اعداد اعشاری (بخش سوم) تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: ضرب اعداد اعشاری - 4)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی ضرب اعداد اعشاری(بخش چهارم) تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: ضرب اعداد اعشاری - 5)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش درباره‌ی ضرب اعداد اعشاری(بخش اول) تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: جدول تناسب)
دانش آموز عزیز با انجام این فعالیت تعاملی، مبحث جدول تناسب را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: درصد)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی با مبحث درصد تمرین بیشتر داشته باشید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: محاسبه درصد، اعشار و کسر اعداد)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت تعاملی مبحث محاسبه درصد، اعشار و کسر اعداد را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: مکعب)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت تعاملی، همراه با بازی کردن با مفهوم مکعب آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: اشکال هندسی)
دانش آموز عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این بخش اشکال هندسی را بیشتر تمرین کنید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: زاویه)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با انواع زاویه آشنا شوید...

مشاهده

هجری شمسی
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
هجری قمری
۹ رجب ۱۴۴۴
میلادی
۱ فوریه ۲۰۲۳
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز