X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی، به مرور لغات (Vocabulary: Abilities) درس سوم (My Abilities) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس سوم My Abilities - بخش اول)
در این فیلم آموزشی، به مرور مکالمه (conversation)، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Abilities) و هیجی و تلفظ (Spelling and Pronunciation) درس سوم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس سوم: My Abilities)
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس سوم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Names of Health Problems) درس چهارم (My Health) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس چهارم My Health - بخش اول)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Health Problems, Giving Health Advice) و هیجی و تلفظ...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس چهارم: My Health)
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس چهارم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس پنجم My City - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Places in a City, Geographical Directions, Adjectives to Describe a City) درس پنجم (My City) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس پنجم My City - بخش اول)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about a Place) و هیجی و تلفظ (Spelling and Pronunciation) درس پنجم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس پنجم: My City)
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس پنجم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس ششم My Village - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Places in a  Village – Seasons Weathe) درس ششم (My Village) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس ششم My Village - بخش اول)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about a Place - Talking about Weather ) و هجی و تلفظ...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس ششم: My Village)
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی درس ششم به مرور تمرین‌ها و فعالیت‌های این درس بپردازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس هفتم My Hobbies - بخش دوم)
در این فیلم آموزشی, به مرور لغات (Vocabulary: Places in a  Village – Seasons Weathe) درس هفتم (My Hobbies) کتاب زبان انگلیسی می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم (درس هفتم My Hobbies - بخش اول)
در این فیلم آموزشی, به مرور مکالمه (conversation) ، تمرینات (Practice 1 – 2 - 3 Talking about Hobbies Talking about Free Time Activities) و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی - پایه هشتم (درس هفتم: My Hobbies)
شما دانش‌آموزان عزیز می‌توانید با انجام فعالیت تعاملی این قسمت درس هفتم را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (لغات درس هشتم: My Favorite Food)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر کلمات درس هشتم کتاب زبان انگلیسی و تلفظ این کلمات را می‌آموزیم و همچنین مهارت شنیداری خود را تقویت می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس هشتم : My Favorite Food)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس هشتم کتاب زبان انگلیسی با موضوع (غذای محبوب من My Favorite Food) می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (لغات درس هفتم: My Address)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر کلمات درس هفتم کتاب زبان انگلیسی و تلفظ این کلمات را می‌آموزیم و همچنین مهارت شنیداری خود را تقویت می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (درس هفتم : My Address)
دانش‌‌‌‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر درس پنجم کتاب زبان انگلیسی با موضوع (آدرس من My Address) می‌پردازیم. که در این درس شما می‌آموزید که چگونه با آدرس به دیدار دوستتان بروید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 سال پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم (لغات درس ششم: My House)
در این فیلم آموزشی مروری خواهیم داشت بر کلمات درس ششم کتاب زبان انگلیسی و تلفظ این کلمات را می‌آموزیم و همچنین مهارت شنیداری خود را تقویت می‌کنیم...

مشاهده

هجری شمسی
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
هجری قمری
۹ رجب ۱۴۴۴
میلادی
۱ فوریه ۲۰۲۳
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز